Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg
Du är här: Förstasidan Mer om olika teknik- och tillämpningsområden Språkinlärning Intelligenta datorstöd för lärande

Språkinlärning

Dokumentåtgärder
Språkinlärning omfattar program för språkinlärning, dels de som hjälper svenskspråkiga att förbättra sin svenska, dels de som syftar till att lära ut främmande språk.

Intelligenta datorstöd för lärande

Man har använt termen ICALL - Intelligent Computer-Assisted Language Learning - om sådana CALL-program som innehåller någon typ av ”intelligens”, d.v.s. använder tekniker hämtade från datalingvistik, språkteknologi, talteknologi eller artificiell intelligens för att i något avseende förbättra programmets funktion som lärohjälpmedel, för att få datorn att bete sig mer som en mänsklig lärare. Här skulle jag dock vilja utvidga termen till att innefatta all användning av datalingvistik i språkundervisning eller språkinlärning, en användning som hittills verkligen inte har varit särskilt stor.

Man har länge försökt integrera datalingvistiska tekniker för språkanalys i CALL-program, där datorn är tänkt att användas i lärarrollen. I det fallet är det förstås en stor fördel att kunna analysera användarens språkliga produktion, t.ex. hennes svar i en språklig formövning eller hennes repliker i en dialog med datorn. Alternativet är ju att programmet använder sig av en lista med rätta svar och eventuellt också förutsedda fel. Den senare tekniken fungerar som vi vet strikt taget bara i ordförrådsövningar och övningar i böjningsmorfologi, om ens då, men är sorgligt inadekvat så fort man kommer in på den syntaktiska domänen. De datalingvistiska analystekniker som används för detta ändamål är morfologiska och/eller syntaktiska analyserare (så kallade parsrar) med tillhörande grammatiker och lexikon.

Datalingvistiska språkanalystekniker kan också integreras i CALL-program som är avsedda att användas som redskap i språklärandet. Ett mycket bra - och tyvärr fortfarande ganska unikt - exempel på detta är programmet GLOSSER som är en ”smart” ordbok som kan slå upp ett godtyckligt ord i ett maskinläsbart lexikon genom att återföra det på dess grundform samt söka efter ordet i alla dess tänkbara former i fri text för att ge relevanta autentiska exempel på ordets användning, något som man vet främjar ordinlärningen. För att klara detta använder GLOSSER morfologisk analys och generering, plus disambiguering med hjälp av ordklasstaggning.

Man kan också använda sig av textgrammatiker av olika slag, där man beskriver lingvistisk kunskap som sträcker sig utöver meningsnivån. Så kan man t.ex. definiera hur dialoger - eller mer generellt: interaktioner mellan användaren och datorn - av olika typer kan se ut. Även denna typ av grammatik kan vara mer eller mindre sofistikerad.

Ytterligare en form av språkanalys som kan förekomma i ICALL-program är användandet av någon formalism för att representera och manipulera språklig kunskap, d.v.s. betydelse i snävare bemärkelse (semantik), kontextberoende betydelse (pragmatik), samt omvärldskunskap och s.k. encyklopedisk kunskap. Här har man bland annat använt sig av semantiska nät och liknande formalismer för att representera den mer språkliga kunskapen, som i programmet Herr Kommissar för övning av tyska, medan mer avancerade kunskapsrepresentationsspråk som scripts och ”Memory Organization Packages” (MOP) har använts för att representera och organisera omvärldskunskapen, som i Dustin , ett multimedialt ICALL-program för kommunikativ engelskainlärning.

av Lars BorinSenast ändrad 2006-01-18 14:36

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: