Gå till innehållet. Gå till navigation

Språkteknologi.se

Personliga verktyg

Informationshantering

Dokumentåtgärder
Informationshantering omfattar informationssökning med hjälp av mänskligt språk, både lokalt i t.ex. ett register och på Internet. Hit räknas både problem som har att göra med hur frågor ställs, hur informationen lagras, hur sökning sker och hur svaren presenteras.

Användning

Bilder
Bild 1: Exempel på konkordans där ordet "HyperCard" är mittställt. Bild 1: Exempel på konkordans där ordet "HyperCard" är mittställt.
Bild 2: Här är "Rabbit" det valda ordet. Programmet heter Conc, från Summer School of Linguistics. Bild 2: Här är "Rabbit" det valda ordet. Programmet heter Conc, från Summer School of Linguistics.

Informationshantering omfattar program för lagring och sökning av stora informationsmängder, framförallt innehållande text.

Fritextsökning

Fritextsökning ger möjlighet till sökning bland mycket stora textmängder, och har ofta funktioner för att hitta ett ord endast i ett visst sammanhang - t.ex. genom att vissa andra ord finns i närheten. De flesta system som medger fritextsöking bygger upp ett index över samtliga texter, vilket gör det möjligt att snabbt genomföra en sökning.

Textdatabaser

En textdatabas är ett databasprogram med funktioner speciellt lämpade för hantering av stora textmängder. En viktig funktion är sökningsmöjlighterna, som måste anpassas till att man inte alltid vet exakt vad man söker efter, eller till att ett visst sökord kan ge extremt många svar. Det måste alltså finnas möjligheter både att söka "brett" och att söka "smalt".

Konkordanser

En konkordans är en sammanställning av text ur ett dokument på ett sådant sätt att man kan studera i vilka sammanhang ett visst ord återkommer. Ett vanligt sätt är att för varje ord i texten plocka ut närliggande text, och presentera detta radvid så att de olika förekomsterna av ordet kommer under varandra (se bild 1).


Konkordanser kan struktureras lite olika; i bild 2 ser vi en variant med ett separat fönster för huvudtexten; lägg märke till att det valda ordet ("rabbit" i det här fallet) markeras i huvudtexten - där man då kan se hela textens sammanhang. Här visas också radnummer för den aktuella raden.

av redaktionenSenast ändrad 2006-04-19 17:24

Driven av Plone, Open Source Content Management System

Denna webbplats följer följande standarder: